Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti eCENTRE, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7.

1 Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshopecentre.cz, který je provozován eCENTRE, a.s., IČ:27149862, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9339. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a  Prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi eCENTRE, a.s., IČ:27149862, Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9339 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a jejími souvisejícími dokumenty, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2 Definice

Prodávajícím je (společnost) eCENTRE, a.s., IČ:27149862, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9339.

Kupujícím je podnikatel.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

3 Zpracování osobních údajů

Prodávající je správcem osobních údajů. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí platnými právními předpisy na území ČR, zejména nařízení GDPR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností spojených s dalším zpracováním svých nutných osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Informace o nakládání s osobními údaji jsou obsaženy na webových stránkách https://licit.cz/pravni-ochrana/. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely uvedené na webových stránkách https://licit.cz/pravni-ochrana/.

Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese marketing@ecentre.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4 Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní Smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

5 Cena a platba

Nabídka ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.  Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 • Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
 • Platba v hotovosti při převzetí
 • Platba předem bankovním převodem
 • Platba přes platební bránu GoPay

6 Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu nebo je Kupujícímu daňový doklad/faktura zaslána na jeho emailovou adresu do 5 pracovních dnů od doručení objednávky.

Dodací lhůta začíná běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 • Osobní převzetí
 • PPL

7 Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží spotřebiteli je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8 Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 • v případě vady odstranitelné;
 • neúměrné; v případě vady neodstranitelné;
 • v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat;
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci;

právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

9 Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10 Registrace obchodních partnerů

Podpisem smlouvy o spolupráci mezi fyzickou/právnickou osobou a společností eCENTRE dojde k akceptaci těchto VOP, včetně Obchodních podmínek vztahujících se k registraci obchodního partnera do obchodní sítě eCENTRE uvedených v následujících odstavcích tohoto článku.

10.1 Vymezení pojmů

10.1.1 Obchodní partner eCENTRE nebo také pouze Partner se rozumí fyzická či právnická osoba, která svým podpisem uzavřela smlouvu o spolupráci se společností eCENTRE a svým podpisem souhlasí s VOP a Obchodními podmínkami eCENTRE.

10.2 Principy spolupráce s korporací

 • Partner je obchodní korporací, právnickou osobou. Smluvní strany se dohodly, že za Partnera jedná v rámci spolupráce s eCENTRE, jakož i navenek v rámci obchodní sítě eCENTRE pouze a jen jedna fyzická osoba, resp. Pověřená osoba či statutární orgán Partnera (dále jen „Pověřená osoba“). Nejedná-li se o statutární orgán, doloží Pověřená osoba plnou moc prokazující oprávnění jednat za Partnera. Jedná se o speciální zastoupení Partnera Pověřenou osobou v rámci obchodní sítě eCENTRE, kdy každý může v rámci zajištění transparentnosti obchodní sítě eCENTRE vystupovat v pozici Partnera pouze pod jménem a příjmením fyzické osoby. Má-li Partner více osob oprávněných za něj jednat, vystupuje v rámci obchodní sítě eCENTRE a spolupráce s eCENTRE vždy pouze Pověřená osoba.
 • Za Partnera - Korporaci bude v rámci sítě eCENTRE vystupovat Pověřená osoba pouze jménem a příjmením bez uvedení obchodní firmy (např. názvu korporace). Certifikát eCENTRE bude Partnerovi vystaven pouze na jméno a příjmení Pověřené osoby. Osoba podřízená Partnerovi, např. jeho zaměstnanec apod. může vystupovat v rámci obchodní sítě pouze pod svým jménem a příjmením, nezávisle na Partnerovi jakožto samostatný Partner.
 • Dojde-li k porušení těchto výše uvedených principů, je eCENTRE oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení se stane účinným jeho doručením Partnerovi.

10.3 Základní ustanovení

 • V případě, že je Partnerem obchodní korporace, veškerá práva a povinnosti vzniklá na základě smlouvy o spolupráci "Vstupní registrace Partnera" plní za Partnera pouze a jen Pověřená osoba.
 • Partner prohlašuje, že se aktivně účastnil Vstupní registrace eCENTRE a má svého Garanta.
 • Partner souhlasí se zasíláním veškerých informací, sdělení či pokynů na kontaktní e-mail Partnera uvedený v v Identifikačním formuláři Partnera.
 • Podpisem a schválením pověřeným pracovníkem eCENTRE a.s. dochází k uzavření nepojmenované Smlouvy o spolupráci (dále jen „Smlouva“).
 • Smluvní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
 • Ukončení Smlouvy výpovědí či dohodou:
 • Každá smluvní strana je oprávněna ukončit Smlouvu písemnou dohodou či písemnou výpovědí i bez udání důvodů. V případě podání výpovědi Smlouva zaniká uplynutím sedmidenní výpovědní doby, která začne běžet dnem doručení výpovědi druhé straně.

 • Ukončení Smlouvy odstoupením:

Smlouva zaniká odstoupením v případě podstatného porušení, kterým se rozumí:

 • Porušení povinností ze strany Partnera stanovených v této Smlouvě či Obchodních podmínkách eCENTRE či jiných dokumentech vydaných eCENTRE vztahujících se k činnosti eCENTRE.
 • Bude-li eCENTRE v prodlení delším než 30 dnů s úhradou odměny Partnerovi.
 • Poruší-li Partner povinnost zákazu konkurenčního jednání dle odst. 6 článku 10.5 Smlouvy. 

10.4 Předmět Smlouvy

Partner uzavřením Smlouvy nabývá postavení tzv. Obchodního partnera eCENTRE a získává oprávnění od společnosti eCENTRE vykonávat samostatnou obchodní činnost v rozsahu oprávnění Partnera spočívající v poskytování služeb eCENTRE třetím osobám v rozsahu a dle podmínek stanovených v Obchodních podmínkách a jiných pokynech eCENTRE.

Partner je oprávněn mimo jiné provádět na účet eCENTRE, svým jménem a za odměnu stanovenou v Obchodních podmínkách eCENTRE činnosti směřující k uzavření smlouvy/smluv s třetí osobou/osobami (dále jen „klient“), a to ve znění stanoveném eCENTRE. Partner není oprávněn smlouvy uzavírané s třetími osobami měnit, upravovat či jakkoli rozšiřovat, vyjma doplnění identifikačních údajů a informací, které mají být v těchto smlouvách klienty doplněny.

Partner je oprávněn jednat s klienty jakožto nezávislý obchodní partner - podnikatel vykonávající samostatně činnosti ve spolupráci s eCENTRE. Partner je oprávněn smlouvy s klienty podepisovat, přebírat dokumenty od klientů dle podmínek uzavíraných smluv či jednat v zastoupení eCENTRE s klienty.

Za řádně poskytovanou činnost, tj. kvalitně v souladu s Obchodními podmínkami eCENTRE a s procesním plánem eCENTRE  ve vztahu k činnosti Partnera náleží každému Partnerovi odměna vyplácená dle Obchodních podmínek eCENTRE.

10.5 Podmínky pro Partnera

 • Partner není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu k eCENTRE, je nezávislým podnikatelem a není tedy zaměstnancem eCENTRE. Partner nese vlastní odpovědnost za výkon své činnosti dle podmínek stanovených právním řádem státu, ve kterém vykonává činnost.
 • Partner se zavazuje vykonávat svou činnost tak, aby nepoškodil dobré jméno eCENTRE. Není oprávněn vystupovat vůči klientům jako zaměstnanec eCENTRE. Partner se zavazuje uskutečňovat veškerou činnost pro eCENTRE s vynaložením odborné péče, dbát pokynů eCENTRE a dbát zájmů eCENTRE v souladu s fundamenty eCENTRE.
 • Partner průběžně podává eCENTRE zprávy o vývoji jednání s klientem/klienty, jakož i zprávy o všech okolnostech důležitých pro eCENTRE.
 • Partner je oprávněn vykonávat svou obchodní činnost přímo, nikoli s využitím zprostředkovatelů či reklamních společností, vyjma Partnerů v rámci struktury dle Marketingového plánu eCENTRE.
 • Osobní údaje získané od klientů je povinen Partner spravovat tak, aby nedošlo k uveřejnění či možnosti zpřístupnění osobních údajů pro třetí osoby.
 • Konkurenční doložka:

Partner není na území České republiky oprávněn vykonávat obdobnou činnost pro jinou osobu vykonávající obdobnou podnikatelskou činnosti jako eCENTRE, která je či by mohla být v konkurenci s eCENTRE a to zejména zprostředkovatelskou činnost. Porušení této povinnosti má za následek okamžité ukončení této Smlouvy odstoupením ze strany eCENTRE a povinnosti uhradit eCENTRE za porušení této povinnosti smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude stanovena ve výši odpovídající nároku na vyplacení odměny za doposud provedenou činnost, minimálně však ve výši 100 000,- Kč. Partner souhlasí s možností jednostranně započítat, byť i částečně, nárok na úhradu smluvní pokuty s nárokem Partnera na odměnu. Konkurenční doložka zákazu konkurenčního jednání trvá i po dobu dvanácti měsíců ode dne ukončení smluvního vztahu dle této Smlouvy.

10.6 Garant

Každý Partner, který splní podmínky pro výkon Garanta, bude vykonávat vedle své činnosti Partnera rovněž činnosti Garanta, za které bude rovněž pobírat dodatečnou odměnu stanovenou v Obchodních podmínkách.

Garant bere na vědomí, že není oprávněn bez souhlasu eCENTRE či Partnera zpřístupňovat jakékoli osobní údaje jiných Partnerů, jiných Garantů či o eCENTRE.

Nárok Garanta na vyplacení odměny za vedení skupiny (manažerská odměna) vzniká splněním podmínek stanovených v Obchodních podmínkách.

10.7 Obchodní podmínky

Kodex eCENTRE a na něj navazující či odkazující dokumenty eCENTRE či jiné dokumenty vyhotovené eCENTRE upravující ujednání ve vztahu k činnosti Partnera tvoří Obchodní podmínky  eCENTRE, a jsou k dispozici zde: Kodex obchodního konceptu eCENTRE, Publikace úspěch na dosah.

Uzavřením Smlouvy Partner stvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty seznámil a projevuje vážnou vůli se výše uvedenými Obchodními podmínkami eCENTRE řídit.

Obchodní podmínky mohou být ze strany eCENTRE jednostranně měněny, a to v přiměřeném rozsahu dle rozumné potřeby spočívající zejména v zajištění obchodních aktivit eCENTRE. Změna Obchodních podmínek bude Partnerovi oznámena prostřednictvím Virtuální kanceláře eCENTRE a rovněž zasláním na kontaktní e-mail Partnera. Partner má právo odmítnout navrhované změny Obchodních podmínek. Odmítne-li Partner navrhované změny Obchodních podmínek, má právo z důvodu odmítnutí Obchodních podmínek Smlouvu vypovědět ve výpovědní době v délce trvání sedmi dnů.

10.8 Společná ustanovení

Veškeré předchozí smluvní vztahy založené Smlouvou mezi eCENTRE a Partnerem uzavřením Smlouvy o spolupráci zanikají. Nároky vzniklé z titulu zaniklé smlouvy zůstávají nedotčeny.

11 Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2018. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

eCENTRE, a.s.